Arhiva anunturi

Consiliul Județean Brașov, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. CONSILPREST SRL, anunță începerea procesului de selecție pentru recrutarea a trei membri în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. 2 și art. 28 și 29 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor  publice, cu modificările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

 1. Cerințe generale

1.1. Studii superioare economice sau juridice, atestate prin diplomă de licență;

1.2. Conform art. 28 alin.(3) din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;

1.3. Minimum 5 ani vechime în muncă, din care minimum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ-teritoriale și structuri asociate acestora sau unități/autorități de implementare; experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe le-au administrat sau condus;

1.4. Cunoștințe tehnice, economice sau financiare în domeniul general;

1.5. Cunoașterea legislației specifice: Legea nr. 31/1990  privind societăţile republicată și actualizată; Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

1.6. Stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării procesului de selecție de către medicul de familie al candidatului;

1.7. Să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

1.8. Candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 – declarație pe propria raspundere;

1.9. Cazier judiciar și cazier fiscal.

 1. Criterii de selecţie – competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare; capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, analiză și comunicare (verbal și scris).
 2. Cerinţe comune – cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj.
 3. Criterii de evaluare – interviu bazat pe competenţe.
 4. Condiții de aplicare

Termenul-limită de depunere a dosarelor de candidatură este data de 06.03.2017, ora 16:00, la Registratura Consiliului Județean Brașov din B-dul. Eroilor nr. 5, Brașov. Dosarul de candidatură trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele documente: cererea de înscriere și un OPIS al documentelor dosarului; declaraţie pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare; declaraţie pe proprie răspundere conform modelului anexat anunţului; Curriculum Vitae în format Europass; copiile documentelor care atestă nivelul studiilor/specializărilor; copie act de identitate; copia carnetului de muncă și/sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor; cazier judiciar; cazier fiscal; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecţiei, de către medicul de familie al candidatului; declaraţia de intenţie întocmită în baza scrisorii de așteptări și a informaţiilor publice legate de activitatea S.C. CONSILPREST SRL. Scrisoarea de așteptări se poate descărca de pe site-ul Consiliului Județean Brașov – http://site.judbrasov.ro/ – secțiunea Carieră. Candidaturile vor fi însoțite de documentele solicitate, în plic închis. Pe plic se va menționa: „Procedura de selecţie/evaluare pentru poziţia de membru al Consiliului de Administrație al S.C. CONSILPREST SRL”, numele și prenumele.

Selecția se va desfășura în 2 etape succesive, la sediul Consiliului Județean Brașov, B-dul. Eroilor nr. 5, Brașov. Selecția candidaților se va desfășura în data de 07.03.2017. Interviul candidaților selectați se va susține în data de 08.03.2017 ora 10:00. Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0268/410777 int. 181 – Serviciul Resurse Umane, Salarizare Strategii de Informatizare.

 

Scrisoare de așteptări
privind Consiliul de Administrație al  S.C. CONSILPREST  SRL
întocmită în conformitate cu cerintele Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016

Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările acționariatului .

Cadrul legal

Cadrul legal după care funcționează  S.C. CONSILPREST  SRL este dat  în principal de:

 • Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–   Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice modificată și aprobată prin Legea 111/2016, în ceea ce privește administrarea societății.

Obiective și criterii de performanță

Planul de administrare va include modul de realizare a obiectivelor de performanță respectiv :

 • îndeplinirea obligațiilor către Bugetul de stat și Bugetul asigurărilor sociale de stat și fonduri speciale;
 • îndeplinirea obligațiilor către Bugetele locale ale Unităților Administrtiv Teritoriale;

Alături de obiectivele de mai sus se așteaptă îndeplinirea unei serii de criterii de performanță în măsură să asigure îndeplinirea scopurilor strategice ale întreprinderii publice, după cum urmează:

 • Cifra de afaceri;
 • Productivitatea muncii;
 • Gradul de încasare;
 • Soluționarea cererilor clienților;

Principiile directoare privind administrarea Societătii în intervalul 2017-2021, obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice prevăzute în Planul de administrare, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru membrii consiliului de administrație al societătii, reprezentând parte a politicilor de dezvoltare a S.C. CONSILPREST SRL

Procesul de secție al candidaților pentru Consiliul de Administratie al S.C. CONSILPREST  SRL  are la bază o serie de  criterii  care  sunt absolut necesare de îndeplinit și anume:

 • studii superioare economice sau juridice, atestate prin diplomă de licență;
 • conform art. 28 alin.(3) din OUG nr.109/2011 cu modificările ulterioare, cel puțin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani;
 • minimum 5 ani vechime în muncă, din care minimum 3 ani experiență în funcții de conducere/coordonare, dobândită în companii, unități administrativ teritoriale și structuri asociate acestora sau unitati/autorități de implementare; experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe le-au administrat sau condus;
 • cunoștințe economice sau financiare în domeniul general;
 • cunoașterea legislației specifice:

– Legea nr. 31/ 1990  privind societăţile republicată și actualizată;

– Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 109/2011      privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

–     stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei de administrator pentru care candidează,

atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;

 • să nu aibă antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • candidații nu fac parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale unor societăţi sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 – declarație pe propria raspundere;
 • cazier judiciar și cazier fiscal.

Criterii de selecţie:

–    competențe de management, etică și integritate, gândire strategică, planificare și organizare;
–    capacitate de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, analiză și comunicare (verbal și  scris);
–    cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională constituie un avantaj;
–    interviu bazat pe competenţe;